Nordisk samarbeid

Nordic Innovations arbeid og rolle i det nordiske samarbeidet

Nordic Innovation er en organisasjon under Nordisk ministerråd. Vi jobber for å gjøre Norden til en ledende region innen bærekraftig vekst ved å utvikle entreprenørskap, innovasjon og konkurranseevne i nordiske bedrifter.

Vi støtter de nordiske statsministrenes visjon om at Norden skal være den mest bærekraftige og integrerte regionen i verden innen 2030. 

Hva vi jobber med

Vi jobber mot visjon 2030 gjennom tre innovative oppdrag.

Recycle sign icon
Et avfallsfritt Norden
Electric car icon
En ledende region innen grønn mobilitet
Globe icon
Førende innen bærekraftig vekst
Les mer om de åtte initiativene

8 programmer – nye initiativer for 2021-2024

I september 2020 lanserte de nordiske næringsministrene 8 nye programmer som skal bidra til bærekraftige løsninger, sirkulær økonomi, digitalisering og innovasjon.

De nye programmene går fra 2021 til 2024. Det er de nordiske næringsministrene som har utviklet de 8 programmene. Programmene er et resultat av politiske initiativ fra de ulike nordiske regjeringene og dekker et bredt spekter av områder.

Tidligere programmer

Vi har tidligere støttet og jobbet med prosjekter som en del av programmet :  Cooperation Program for Innovation and Business 2018-2021.

Nordic Innovation utviklet 3 programmer for perioden 2018-2021. Programmene tok utgangspunkt i en rekke styrkeposisjoner som de nasjonale innovasjons- og eksportrådene hadde identifisert. De tre programmene var: : Nordic Smart Mobility and ConnectivityNordic Sustainable Business Transformation and Health, Demography and Quality of Life.

Bærekraft og digitalisering var tverrgående elementer i alle tre programmene. De integrerte også FNs verdensmål for bærekraftig utvikling med hovedvekt på å gjøre Norden til en CO2-nøytral region.. 

Vår rolle

Nordic Innovation fungerer som en katalysator og tilrettelegger for nordisk samarbeid og økosystemer.

Vi tror at nordiske land står sterkere sammen og kan oppnå mer sammen. Våre felles verdier og ulike kompetanser gir oss et unikt utgangspunkt for innovasjon. Ved å bringe bedrifter, mennesker og organisasjoner tettere sammen skaper vi grunnlaget for løsninger og innovasjon som kommer innbyggerne i de nordiske landene – og resten av verden til gode.

For å spre risikoen kan vi også bidra til finansiering av nordiske prosjekter gjennom ulike verktøy.

Nordic Innovation deltar kun i aktiviteter som bidrar til nordisk merverdi. For oss er nordisk merverdi når samarbeid på tvers av landegrensene skaper mer verdi enn om den aktuelle aktiviteten utelukkende hadde foregått på nasjonalt nivå.

Eksempler på nordisk merverdi eller 'Nordic Added Value' er f.eks. å etablere et sterkt nordisk marked, teste og spre nordiske løsninger, utvikle eller styrke felles nordiske retningslinjer og standarder eller ved å styrke den nordiske merkevaren internasjonalt

Les mer om Nordisk merverdi og hva vi støtter

Det nordiske samarbeidet

Nordisk Ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan rundt Norden.
Norden består av Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island samt de selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.

Ansatte

Kontoret vårt ligger i Oslo, Norge. Det er rundt 15 entusiastiske medarbeidere fra alle de nordiske landene og med erfaring fra ulike forretningsområder og bransjer.
Vi deler administrasjon og lokaler med NordForsk og Nordic Energy Research, som også er en del av Nordisk Ministerråd.

50-årsjubileum

En tidslinje over historien vår

Les om noen av de spennende, rare og fantastiske prosjektene vi har vært involvert i gjennom årene.

1973 - 2023