Windmills and solar panels

Den nordiska berggrunden kan spela en central roll i den gröna omställningen

Nu, mer än någonsin – vilket framgår av IPPC:s senaste klimatrapport  –  måste vi sätta fart på den gröna omställningen. Samtidigt ser vi ett ökat behov av mineraler som är avgörande i produktionen för merparten av de teknologier som krävs för att genomföra omställningen, som batterier och vindkraftverk. Idag har vi inte tillgång till tillräckligt med råmaterial för att möta det behov som krävs för att implementera världens klimathandlingsplan. 


EU har listat vissa råvaror som är viktiga för ekonomin och som är förknippade försörjningsrisk som kritiska råmaterial (CRM). Enligt den nya rapporten, som publiceras av Nordic Innovation och är skriven av de nordiska myndigheterna för geologiska undersökningar med stöd från relaterade myndigheter och från den akademiska världen, har Norden stor potential att säkra försörjning av nästan samtliga metaller som är nödvändiga för den gröna omställningen. Mineralrikedomen i den nordiska berggrunden är jämförbar med några av världens mest mineralrika områden, som Kanada, USA, Brasilien och Australien. 


Detta innebär stora möjligheter för Sverige som har betydande förekomster av flera kritiska råvaror – och är en potentiellt stor leverantör av vanadin, som används i vanadin redox-batterier. 

– Norden kan bli en viktig leverantör av kritiska metaller och mineraler. Vi har en unik möjlighet att säkra att alla delar av vår gröna omställning är hållbara.

Håkan Lind, Senior innovationsrådgivare på Nordic Innovation.

Politiskt stöd och outnyttjad ekonomisk potential

Rapporten lanserades igår i samband med det nordiska näringsministermötet, där man enades om att stärka det nordiska samarbetet inom hållbar mineralproduktion. De ser tillgången till råmaterial som avgörande för att de ambitiösa nordiska klimatmålen ska uppnås och bidra till EU:s Green Deal och ”Fit for 55”-paket, samt för att nå visionen om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region innan 2030.

Rapporten framhåller att den nordiska berggrunden utgör en outnyttjad ekonomisk potential. Regionen har redan den erfarenhet och teknologi som krävs för utvinning, och kunskapen om outforskade råvaror kan också leda till bättre utnyttjande och tillföra extra värde till den befintliga gruvdriften och till våra industrier. 

Förutom att skapa hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning, kan Norden sörja för att Europa och övriga världen får tillgång till kritiska råmaterial som utvunnits enligt högsta hållbarhets-, etik- och miljöstandarder.

– Den nya rapporten betonar det nordiska perspektivet – tillsammans kan vi bli en del av lösningen på de utmaningar som är kopplade till CRM-försörjningen, samtidigt som vi uppnår ekonomisk utveckling inom gruvindustrin, säger Håkan Lind på Nordic Innovation.

Om rapporten

Rapporten publiceras som en del av Nordic Innovations Sustainable Minerals-program och är skriven av Geologiska Forskningscentralen (GTK) i Finland, Sveriges geologiska undersökning (GSU), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Departementet for Råstoffer på Grønland, Norges geologiske undersøkelse, Direktoratet for mineralforvaltning i Norge, Universitetet I Reykjavik och det isländska energidirektoratet. Författarna ansvarar för innehållet i rapporten.

Ladda ner rapporten

Nordic Innovation kan förmedla kontakt med författarna till rapporten. 

Nordic Innovation är en organisation under det Nordiska Ministerrådet som arbetar för att göra Norden till en föregångsregion inom hållbar tillväxt genom att främja entreprenörskap, innovation och konkurrenskraft hos nordiska företag. 

Contacts