Läs om Nordic Innovations arbete och roll i det nordiska samarbetet

Nordic Innovation är en organisation under Nordiska ministerrådet. Vi jobber for å gjøre Norden til en ledende region innen bærekraftig vekst ved å utvikle entreprenørskap, innovasjon og konkurranseevne i nordiske bedrifter.

Vi stödjer de nordiska statsministrarnas vision om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region i 2030.

Läs mer om Vision 2030

Vårt arbete

Vi arbetar för att förverkliga Vision 2030 för Norden genom tre innovationsuppdrag:

  • Ett avfallsfritt Norden.
  • En banbrytande region för grön mobilitet.
  • Ledande inom smart och hållbar tillväxt.

Dessa uppdrag bidrar till att uppfylla målen i de åtta initiativen för ett grönare näringsliv efter covid-19 (2021–2024), som sjösattes av de nordiska näringsministrarna år 2020.

Läs mer om de åtta initiativen

Åtta program – nya initiativ för 2021–2024

I september 2020 sjösatte de nordiska närings- och innovationsministrarna åtta nya program vars mål är att ge stöd till hållbara lösningar, cirkulär ekonomi, digitalisering och innovation.

Dessa nya initiativ löper från 2021 till 2024. De åtta programmen beslöts av de nordiska närings- och innovationsministrarna. Programmen följer av de nordiska regeringarnas politiska prioriteringar och täcker en mängd olika teman.

De åtta programmen är:

Tidigare program

Vi har tidigare gett stöd till program och projekt som bidrog till att uppfylla målen i :  Cooperation Program for Innovation and Business 2018-2021

Med utgångspunkt i de styrkeområden som pekats ut av de nationella innovations- och exportorganisationerna – och där de nordiska länderna har kompletterande fördelar – utvecklade Nordic Innovation tre program för perioden 2018-2021: Nordic Smart Mobility and Connectivity, Nordic Sustainable Business Transformation and Health, Demography and Quality of Life.

Hållbarhet och digitalisering var tvärgående dimensioner i alla tre program. Programmen integrerade även FN:s globala mål för hållbar utveckling med betoning på att göra Norden till en koldioxidneutral region. 

Forbindelsen mellom programmene:

Vår roll

Nordic Innovation sätter i gång och möjliggör nordiska samarbetsarenor och ekosystem.

Vi anser att de nordiska länderna är starkare och kan uppnå mer tillsammans. Våra gemensamma värderingar och kompletterande kompetenser ger oss en unik grogrund för innovation. Genom att föra samman företag, individer och organisationer lägger vi grunden för lösningar och innovationer som gagnar befolkningen i de nordiska länderna – och i resten av världen.

Därutöver kan vi ge ekonomiskt stöd till nordiska projekt genom olika instrument som ett sätt att avhjälpa risker.

Nordic Innovation deltar enbart i aktiviteter som ger nordiskt mervärde. Nordiskt mervärde skapas när gränsöverskridande samarbeten mellan aktörer leder till ett större värde än vad som hade varit fallet om arbetet endast skett på nationell nivå.

Exempel på nordiskt mervärde kan vara att upprätta en stark inre nordisk marknad, att pilottesta och lansera lösningar i hela Norden, att utveckla eller stärka gemensamma nordiska policyer och standarder och att förbättra det nordiska varumärkets internationella synlighet och värde.

Läs mer om nordiskt mervärde och vad vi ger stöd till

Anställda 

Vårt kontor ligger i Oslo, Norge. Här sitter omkring 20 högt kvalificerade medarbetare från alla nordiska länder och med erfarenheter från olika affärsområden och branscher.
Vi delar administration och lokaler med NordForsk og Nordic Energy Research,  som också är organisationer under Nordiska ministerrådet.

Möt några av våra anställda

Det nordiska samarbetet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Norden består av Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, samt de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland.

Läs mer om det officiella nordiska samarbetet