Windmills and solar panels

Pohjoismaiden kallioperä voi nousta vihreän siirtymän keskiöön

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPPC korosti uusimmassa ilmastonmuutosraportissaan, että nyt jos koskaan on syytä vauhdittaa vihreää siirtymää. Siirtymän kannalta välttämättömän tekniikan, kuten akkujen ja tuulimyllyjen, tuotanto vaatii kuitenkin mineraaleja, joiden kysyntä on muutenkin kasvussa. Tällä hetkellä ei ole saatavissa riittävästi raaka-aineita, joita maailman ilmastotoimien toteutus edellyttää.

– Moni ei ehkä tiedä, että vihreä siirtymä on riippuvaisempi yksittäisistä arvometalleista ja -mineraaleista kuin fossiilisiin polttoaineisiin perustuva tekniikka. Meidän on toisin sanoen oltava perillä näiden raaka-aineiden saatavuudesta ja varmistettava se, sanoo uuden raportin kirjoittamisessa mukana ollut Geologian tutkimuskeskuksen tieteellinen johtaja Saku Vuori.

EU on määritellyt kriittisiksi raaka-aineiksi (CRM) tietyt talouden kannalta keskeiset raaka-aineet, joiden saatavuuteen liittyy uhkatekijöitä. Nordic Innovationin julkaisema uusi raportti osoittaa, että Pohjoismailla on potentiaalia varmistaa lähes kaikkien vihreän siirtymän kannalta välttämättömien metallien ja mineraalien saatavuus. Raportin ovat kirjoittaneet Pohjoismaiden geologian tutkimuslaitokset yhteistyössä viranomaisten ja yliopistomaailman kanssa. Pohjoismaiden kallioperän mineraalivarantoja voidaan verrata maailman suurimpiin mineraalialueisiin, kuten Kanadaan, Yhdysvaltoihin, Brasiliaan ja Australiaan.

Tilanne tarjoaa suuria mahdollisuuksia Suomelle, joka jalostaa jo nykyisin 10 prosenttia maailman koboltista. Tämän sähköautojen kannalta keskeisen mineraalin lisäksi Suomella on suuria esiintymiä metalleja ja raaka-aineita, joita tarvitaan vedyntuotannossa.

– Pohjoismaista voi tulla kriittisten metallien ja mineraalien tärkeä toimittaja. Meillä on ainutlaatuiset edellytykset varmistaa, että vihreä siirtymä on kaikilta osin kestävä.

Nordic Innovationin vanhempi asiantuntija Håkan Lind

Poliittista tukea ja hyödyntämätöntä taloudellista potentiaalia

Uusi raportti julkistettiin Pohjoismaiden elinkeinoministerien kokouksen yhteydessä. Ministerit päättivät kokouksessa vahvistaa kestävään mineraalituotantoon liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. Raaka-aineiden saatavuus on keskeinen edellytys sille, että Pohjola voi saavuttaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa ja tukea EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa ja 55-valmiuspakettia. Lisäksi se on keskeistä pyrittäessä toteuttamaan visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

Raportissa osoitetaan, että Pohjoismaiden kallioperässä on hyödyntämätöntä taloudellista potentiaalia. Pohjoismailla on jo tarvittavaa kaivukokemusta ja -tekniikkaa, ja tieto löytämättömistä esiintymistä voi myös parantaa hyödyntämistä ja tuoda lisäarvoa kaivostoiminnalle ja teollisuudelle.

Kestävän talouskasvun ja työpaikkojen luomisen lisäksi Pohjola voi huolehtia siitä, että Eurooppa ja muu maailma saavat käyttöönsä kriittisiä raaka-aineita, jotka on kaivettu tiukimpien vastuullisuustavoitteiden mukaisesti.

– Raportti korostaa pohjoismaista näkökulmaa ja sitä, että voimme yhdessä olla mukana ratkaisemassa kriittisten raaka-aineiden saatavuusongelmia ja edistää samalla kaivosteollisuuden taloudellista kehitystä, toteaa Nordic Innovationin vanhempi innovaatioasiantuntija Håkan Lind.

Tietoa raportista

Raportti on tuotettu Nordic Innovationille osana Sustainable Minerals -ohjelmaa, ja sen ovat kirjoittaneet Geologian tutkimuslaitos (GKT), Ruotsin geologinen tutkimuslaitos (GSU), Norjan geologian tutkimuslaitos (NGU), Tanskan ja Grönlannin geologiset tutkimuslaitokset (GEUS), Grönlannin raaka-aineministeriö, Norjan mineraalihuoltovirasto, Reykjavikin yliopisto ja Islannin energiavirasto.

Lataa raportti tästä

Nordic Innovation voi auttaa tavoittamaan raportin kirjoittajia.

Nordic Innovation on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen laitos, joka pyrkii tekemään Pohjolasta kestävän kasvun edelläkävijäalueen vahvistamalla yrittäjyyttä, innovointia ja pohjoismaisten yritysten kilpailukykyä.

Contacts