Top navigasjon

Norges forskningsråd satser på innovasjon

Foto: Forskningsrådet
  • Publisert 03.10.2011
  • Sist oppdatert 05.10.2011
Det må satses mer på tjenesteinnovasjon, mener Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør for innovasjon i Norges forskningsråd.

- Innen innovasjon er Norges styrker god økonomi, entreprenørånd, naturressurser og solide forskningsmiljø, men for å bli ennå bedre må vi ta tak i noen av utfordringene våre. Det satses for lite på forskning og utvikling, særlig i næringslivet, fokuset på tjenesteinnovasjon er også for svakt og det er mulighet for større verdiskapning også i internasjonale markeder.

 

Fordel med samarbeid

I forhold til våre nordiske naboer påpeker Fahlvik at Norges særtrekk ofte skiller seg ut, men vi har likevel mye å lære av hverandre og kan med fordel samarbeide.

 

Nordic Innovations direktør Ivar H. Kristensen støtter Fahlvik. Han mener økt nordisk samarbeid kan fremme de enkelte lands innovasjonsevne, og ikke minst bidra til et sterkere nordisk næringsliv.

 

For å styrke koblingene mellom innovasjonsaktørene, mener Fahlvik at en bedre forståelse for hverandres roller og oppgaver kan føre til et bedre samspill. En klar arbeidsdeling er også viktig, samt det å tenke mer helhetlig på enkelte områder, for eksempel innen innovasjonspolitisk rådgivning og utøvelse.

 

Norsk innovasjonskultur

Petter Planke, seriegründeren som blant annet står bak Tomra, beskriver innovasjonskulturen i Norge som kortsiktig og at det er aksjonærenes avkastning som er det kommuniserte målet. Han mener dessuten at venturekapitalmiljøet er lite fokusert på langsiktig industribygging. Fahlvik, som selv har bakgrunn som gründer, kjenner seg igjen i problemstillingene.

 

- Planke har mange gode poeng. Sett ut fra Forskningsrådets perspektiv, så inngår vi i et samspill og arbeidsdelingen med venturekaptialmiljøet. Vi må bidra til forskningsmessig risikoavklaring i prosjekter der offentlige midler og forskningsmiljøene kan gi merverdi.