Top navigasjon

Helse og velferd høyt prioritert under det norske formannskapet

Foto: Johnny Syversen
  • Publisert 29.03.2012
Helse- og velferdssektoren er et område med stort potensiale for mer nordisk samarbeid, sier den norske samarbeidsministeren, Rigmor Aasrud. Helse og velferd er et av satsningsområdene under det norske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2012.

- De nordiske landene har relativt like utfordringer innen helse- og velferdssektoren, og alle landene bruker store offentlige midler på denne sektoren, forklarer Aasrud.

 

Deling er effektivt

Aasrud presiserer viktigheten av å ta i bruk ny teknologi for å utnytte ressursene på en mest mulig effektiv måte. For å få fram denne teknologien må de nordiske landene forske sammen og utvikle produkter som fungere.

 

- Gjennom nordisk samarbeid når man et større marked. Norge alene er et lite land, mens Norden som en samlet størrelse, med sine 25 millioner innbyggere, er en enhet å regne med. Det er viktig at vi minner hverandre på at vi utenfra blir sett på som en foregangsregion innen helse og omsorgssektoren.

 

Deling er også noe Aasrud trekker fram. En løsning som fungerer godt i et annet nordisk land, vil også kunne fungere her. Dessuten samarbeider Norden om noen utdanninger, for eksempel kiropraktorutdanningen. Det finnes også mange nordiske institusjoner. Det nordiske instituttet for odontologiske materialer (NIOM) er et eksempel. NIOM konsentrerer seg om de nordiske innbyggernes tenner og arbeider for at de medisintekniske produktene som benyttes innenfor tannhelsetjenesten i Norden oppfyller helsemessige og tekniske krav.

 

Innovative innkjøp

På spørsmål om hvordan det norske formannskapet vil bidra til at Norden blir en foregangsregion innen helse- og velferdsordninger, svarer Aasrud at de første og fremst vil videreutvikle det samarbeidet de allerede har. Men det er også ulike satsninger, blant annet på innovasjon i offentlig innkjøp.

 

- Mange kjøper det de gjorde sist gang, så her er det store muligheter for nyskapning og utvikling gjennom å øke bevisstheten til de som handler. Dessuten er det offentlige en stor innkjøper. 40 % av bruttonasjonalproduktet brukes til å kjøpe tjenester, noe som vil si 400 milliarder årlig. Det offentlige må bli gode til å spørre etter nye produkter, fordi det vil bidra til å styrke det nordiske næringslivet.

 

Satsningen på innovasjon i offentlig innkjøp skal særlig fokusere på helse- og velferdssektoren. Det er definert som et fyrtårnsprosjekt som koordineres av Nordisk Innovation. Målet med satsningen er å skape en modell for nordisk samarbeid innen innkjøp og det skal resultere i et felles nordisk innkjøpsnettverk.

 

- Det er også flere økonomiske programmer innenfor helse, særlig på forskningssiden gjennom Nordforsk.

 

Må ikke glemme det eksisterende

Det er i dag et omfattende nordisk samarbeid, og Aasrud mener det er viktig ikke å glemme det som allerede er etablert og fungere godt, blant annet passfrihet og utdanningssamarbeid.

 

- Også på helseområdet er det et godt samarbeid. Vi deler blant annet på arbeidet med sjeldne sykdommer. Vi er små nasjoner og kan derfor ikke sitte med dybdekunnskap i hvert enkelt land.

 

Nordisk enhet

- Det at vi er små land isolert sett, viser til en annen ting. Ute i verden ser mange på oss som en enhet. I det nordiske samarbeidet jobber vi nå med en felles paraply for å styrke framstillingen av Norden gjennom felles merkevarebygging i utlandet.

 

Felles merkevarebygging av Norden er også definert som et fyrtårnsprosjekt, og koordineres også av Nordisk Innovation. Det finnes dessuten andre eksempel på kommunikasjonsprosjekter der Norden står samlet, blant annet Ny Nordisk mat som fronter nordisk mat både i utland og i Norden.

 

- I årene som kommer står vi overfor store utfordringer. Det blir færre i arbeidsfør alder, og vi er derfor avhengig av å omstille oss. Den nordiske modellen har gjort at vi har en sterk omstillingsevne. Offentlig forvaltning kritiseres gjerne for å mangle dette, men det gjøres systematiske omstillinger kontinuerlig. Det har vi lett for å glemme.