Top navigasjon

Dypdykk for å forbedre egen innovasjon

  • Publisert 20.02.2012
Tidligere har innovasjon bare vært fokusert rundt produkter. Gjennom MMI-programmet har vi utvidet vår forståelse av innovasjonsbegrepet, og fått satt innovasjon inn i et system, forteller Thomas Weman, daglig leder i Mylnagruppen.

- Mylnagruppen er to selskaper som nylig har fusjonert og vi ønsket å bruke MMI for å få en felles innovasjonsstrategi. Før vi ble med i programmet hadde vi ikke dette, så arbeidet har vært brukt inn i strategiprosessen i etterkant av sammenslåingen, sier Weman.

 

Får fram innovasjonsprofil

MMI står for Measured and Managed Innovation og er et program som skal hjelpe nordiske selskaper å måle og fokusere deres innovasjoner, samt øke lønnsomheten av innovasjonssatsninger og gjøre virksomhetene mer konkurransedyktige. Programmet er utviklet av Nordic Innovation og basert på utviklingsverktøyet Innovation Radar, utviklet av professorene Mohan Sawhey, Robert C. Wolcott, Jiyao Chen ved Kellogg School of Management, Northwestern University. Mylnagruppen er en av 100 nordiske bedrifter som er med i programmet, som er initiert og ledes av Nordic Innovation.

 

Picture of Hans Christian Bjørne, senior innovation advisor at Nordic Innovation.

Hans Christian Bjørne, senior
innovasjonsrådgiver, Nordic
Innovation

- I MMI programmet legger vi spesielt vekt på å gi bedriftene økt selvinnsikt og et verktøy for å analysere sine innovasjonsinnsatser. Hver bedrift har valgt ut ca 8 deltagere med ulike lederfunksjoner, som individuelt gjennomfører en nettbasert evaluering av selskapets innovasjonsarbeid. Etterpå gjennomføres en oppsamlende deep dive workshop for å drøfte og utvikle selskapets innovasjonsstrategi, forteller Hans Christian Bjørne senior innovasjonsrådgiver hos Nordic Innovation.

 

I deep dive workshopen reflekterer bedriften over hva de egentlig satser på innen
utvikling og innovasjon, og innovasjonsradaren brukes for å få fram deres reelle innovasjonsprofil. Deretter diskuterer bedriften resultatene og avstemmer dem med sin forretningsstrategi. Til sammen tar det tre til fem timer, og deltakerne i workshopen kommer fra ulike avdelinger i bedriften.

 

- Gruppedynamikken er viktig og ut fra den får vi en diskusjon om innovasjon i bedriften. Til vanlig kommuniserer de ulike avdelingene gjerne mest innad, men gjennom workshopen skapes en intern arena for å diskutere innovasjon. Under workshopen

Picture of Jørn Bang Andersen, senior innovation advisor at Nordic Innovation.

Jørn Bang Andersen, senior
innovasjonsrådgiver, Nordic
Innovation

arbeides det på tvers av avdelinger og ut fra denne bredden spisser man seg inn mot innovasjonsprofilen. Målet er at gruppen sammen skal finne sine muligheter for at differensiere seg i forhold til konkurrenten og dermed finne sine konkurranse fortrinn, forklarer Jørn Bang Andersen, senior innovasjonsrådgiver hos Nordic Innovation.

 

Utvide tankesettet

Andersen forteller at bedriftene under øvelsen workshopen scorer sine to nærmeste konkurrenter i forhold til hva de er gode på. Bedriftene skal også forsøke å se seg selv utenfra og blant annet definere hvilken bransje de jobber i, hva som er deres marked og hvilken verdi eller løsing de tilbyr. Gjennom prosessen er målet å få et bredere forretningsperspektiv.

 

- Et eksempel er KONE, et finsk selskap som i 100 år lagde heiser. Så omdefinerte de selskapet til å være en leverandør av løfteløsninger. I dag er de store også innenfor kraner. KONE gikk fra et snevert fokus, utvidet horisonten, tok med seg kompetansen og oppdaget et større marked. Målet med en deep dive workshop og innovasjonsraderen er å utvide tankesettet, sier Andersen.

 

- Gjennom MMI har vi fått et nytt syn på innovasjon, og deltakelsen har gjort oss mer beviste. Innovasjon er satt på agendaen i mye større grad. Tidligere var innovasjon primært produkt fokusert, men nå har vi en mye bredere forståelse, sier Weman.

 

- Det gjør vondt, men du dør ikke av det

I følge Andersen er radikale innovasjoner et problem for mange. De er gjerne gode på trinnvise innovasjoner, men det blir vanskeligere hvis man skal utfordre det eksisterende forretningsgrunnlaget, og ta selskapet i en helt ny retning.

 

- Det kan være vanskelig å endre dette, fordi ledelsen blir målt på bakgrunn av resultater. De er resultatdrevne, og man må gjerne gå utenfor boksen for å få de radikale innovasjonene. Det kan sammenlignes med å ta på metall i 40 minus grader. Og flytte fingeren gjør vondt, men du dør ikke av det, forklarer Andersen.

 

Utfordres for å bli konkurransedyktige

  Innovasjonsradaren, et sentralt verktøy i MMI.

Som utgangspunkt for workshopen brukes innovasjonsradaren. I denne beveger man seg i tolv dimensjoner, som produkt

 Eksempel på en utfylt innovasjonsradar.

eller tjeneste, kundeopplevelse, inntjeningsmodell og partnerskap. Sammen med konsulentene som leder workshopen ser bedriftene på hvordan de kan posisjonere seg for å skaffe fordeler i markedet.

 

Til slutt i workshopen velger bedriften opptil fem dimensjoner den vil fokusere på å forbedre fremover. Dette skal gjøre dem mer konkurransedyktig ved å utfordre tankesettet, og dermed stå bedre rustet til å møte fremtiden.

 

- Innovasjonsradaren gir bedriftene overblikk og økt selvinnsikt når det gjelder hvor de investerer i innovasjon. Radaren kan også hjelpe bedriftene til å oppdage underutviklede områder hvor de kan ha mer å hente. Radarens helhetsperspektiv gjør det mulig for en bedrift å diskutere hele sin virksomhet under ett, samt alle kontaktflater mot kunder og leverandører, i jakten på nye muligheter og ny verdiskapning, sier Bjørne.

 

Servicevirksomheter godt fornøyd

Nordic Innovation valgte verktøyet Innovation Radar, delvis på grunn av godt skussmål i blant annet Businessweek og MIT-management, og delvis på grunn av at den er enkel å arbeide med og forklare.

 

- Innovasjonsradaren er god å kommunisere, og er bedre enn de fleste alternativer visuelt. Den kan også brukes på ulike nivåer, fra strategisk ledelsesnivå til produktnivå, sier Andersen.

 

Å innovere i partnerskap er også noe radaren sier noe om, og dette er i følge Andersen unikt for den.

 

- Samtidig har innovasjonsradaren noen begrensninger. Den ser bare på bedrifter innenfra og sier ikke noe om bedriftens omdømme.. Radaren har også vært kritisert for å være for produkt fokusert, men vi har erfart at servicevirksomheter har vært godt fornøyd med den, for eksempel ISS, Nets og Blue Lagoon, forteller Andersen.

 

Weman i Mylnagruppen svarer med et klart ja på spørsmålet om MMI har vært nyttig for dem, men presiserer at ledergruppen som helhet er noe delt.

 

- Noen ser ikke helt nytten, og mener det ikke er relevant for oss som selskap. De mener det er for produktrelatert, og at Mylnagruppen er for liten til å ha nytte av det. Jeg er uenig, og har en klar strategi for hvordan at vi skal bruke verktøyet, sier Weman.

 

Bedriftene må bidra

Innovasjonsradaren er, i følge Bjørne, et sterkt diagnoseverktøy som kan brukes som underlag i en strategiprosess.

 

- Vi er et selskap som fokuserer på vekst, og som vokser internasjonalt. Vi bruker mye krefter på å drifte butikken på en strategisk måte. MMI var derfor en god måte å få en ekstern kartlegging av vår innovasjonsevne, sier Øyvind Isaksen, administrerende direktør i Q-Free, som er en av bedriftene som deltar i programmet.

 

- Radaren kan hjelpe bedrifter til å stake ut en kurs for fremtiden, men gir ikke svar på hvordan en bedrift skal komme seg fra dagens situasjon til en ønsket situasjon. Her må bedriften selv sette i gang en innovasjons- eller endringsprosess, forklarer Bjørne.

 

Dette bekrefter Isaksen, som forteller at Q-Free foreløpig ikke har satt i gang noen aktiviteter for å følge opp programmet.

 

- Der må vi nok ta litt selvkritikk. Vi har deltatt i programmet og på seminaret, men vi har nok ikke tatt det innover tilstrekkelig i hverdagen, sier Isaksen.

 

Nordisk fordel

- Det at vi har kjørt programmet nordisk har gitt oss en kritisk masse og interessante funn. Vi har blant annet sett at nordiske bedrifter generelt fokuserer på produktutvikling, men finske bedrifter skiller seg ut med et større fokus på innovasjonssamarbeid enn bedrifter i de andre nordiske landene. Danske bedrifter investerer jevnt over mer i innovasjonsledelse og foretningsmodelle. Et annet interessant funn er at det ikke er samsvar mellom det bedriftene mener er fremtidige utfordinger, som primært er knyttet til drift og ledelse, og hvor de vil invistere, som er i produktutvikling, sier Bjørne.

 

Møteplassene og verdifull erfaringsutveksling på tvers av landene er andre fordeler, som Bjørne trekker fram, med å gjennomføre MMI på nordisk nivå.

 

- Samlet representerer MMI programmet noen av Nordens fremste bedrifter på innovasjon, samt en hel del mindre selskaper som jobber målrettet mot å bli morgendagens vinnere på sine områder, avslutter Bjørne.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bakgrunn

MMI

Measured and Managed Innovation (MMI) programmet har vært testet i 5 nordiske land, med nasjonale innovasjonsorganisasjoner som partnere. Totalt 100 bedrifter og 800 leder deltar i programmet, hvor de tar innovasjonsradar testen tre ganger i løpet av to år. 13 konsulenthus følger programmet og har bistått bedriftene ved å lede workshopene.

 

Mylnagruppen

Mylna Gruppen har 35 ansatte i 3 land og er Nordens ledende aktør innen treningsutstyr. Selskapet importerer treningsutstyr gjennom egne merkevarer og agenturer og omsetter for til sammen 146 millioner (NOK).

 

Q-Free

Q-Free er en av verdens ledende leverandører av løsninger og produkter for trafikkovervåking og bomløsninger. Selskapet har 275 ansatte, er representert i 17 land og har hovedkontor i Trondheim.