Top navigation

LCA: Mark 6 Geografi

  • Published 28/02/2003
  • Last updated 07/06/2011
Markanvändningen i skogsbruk är svår att införliva i LCA. Största stötestenarna är det långa tidsperspektivet, komplexiteten i att definiera och mäta biodiversitet, och svårigheten att få fram data. I projektet har befintliga metoder för värdering av markanvändning utvärderats.
Report

Utgående från de brister som konstaterades har förslag till metodförbättringar utarbetats beträffande:

  • Indikatorer för biodiversitet
  • Indikatorer för socio-ekonomiska aspekter av skogsbruk
  • Skogsbrukets förändring med tiden: Ska gårdagens eller morgondagens teknik beaktas för ett träd som fälls idag?

Beträffande biodiversitet föreslås en metod där indikatorer baseras på landområdets innehåll av element (t ex gamla träd eller lövträd) som är kritiska för ett urval av speciellt känsliga arter (av t ex fåglar). Siffror för olika skogsområden kan erhållas t ex från inventeringar för miljöcertifiering eller myndighetsövervakning. Forskning pågår kring tröskelvärden för olika arter.

 

När det gäller socio-ekonomiska aspekter av skogsbruk finns en hel del data att hämta ur nationell statistik. Lämpliga indikatorer har definierats kvalitativt i internationella samarbeten. Många företag redovisar socio-ekonomiska aspekter i sina årsredovisningar. Det krävs dock utveckling av LCA-tekniken för att den här typen av indikatorer ska kunna användas i LCA.

 

För att hantera tidsaspekten i skogsbruket föreslås en metod baserad på modellering av material- och energiflöden. Skogsbruket bör ses som en följd av avverkningen i st f tvärtom, eftersom utveckling av miljövänligare skogsbruk bör kunna vägas in positivt i en LCA.

 

Sluttrapporten består av et sammendrag og 4 appendix. Disse kan lastes ned nedenfor.

 

Appendix 1 

Material and energy flow indicators of wood raw material production for LCA of forest products

 

Appendix 2 

Forest landscape profiles - a tool for evaluation of land use in forestry (Executive summary in English) Skogslandskapsprofil – verktyg för bedömning av skogsbrukets markanvändning (In Swedish)

 

Appendix 3 

Socioeconomic indicators for sustainable development within the forest cluster

 

Appendix 4

Contemporary energy use in forestry 1972-1997 and impacts on land use - a life-cycle approach