Top navigation

Formbarhet hos fiberglassmältor

  • Published 25/02/2004
  • Last updated 20/05/2011
Målet med projektet har varit att öka förståelsen för glasformningsprocessen och att ge ett underlag för optimering av densamma genom att karakterisera och beskriva formningen med viskoelastiska parametrar och termer med hjälp av lämplig mätutrustning.

Frontpage report

De materialegenskaper som styr fibreringsegenskaperna vid tillverkningen av sten- respektive glasull och hur de påverkas av den kemiska sammansättningen är idag okända. Inom projektet har därför en litteraturstudie genomförts där bland annat de teoretiska förutsättningarna för att mäta dessa egenskaper undersöktes. Oscillerande torsion av mätstavar vid förhöjd temperatur visade sig vara lämpligast. 

En prototyp av en sådan utrustning beställdes och levererades. Som så ofta är fallet med prototyper så uppkom en mängd problem: allt ifrån underdimensionering av motor och givarhuvud till mjukvaruproblem. En stor mängd försök genomfördes och konstruktören av utrustningen hävdade i olika lägen av projektet att resultaten var användbara. Det visade sig dock i den absoluta slutfasen av projektet, när utrustningen fungerade fullt ut, att de tidigare försöksresultaten var oanvändbara. Strax innan projekttidens utgång gjordes de sista justeringarna som innebar att utrustningen gav riktiga mätresultat. I detta läge genomfördes en kort provserie på industrismältor. Resultatet blev, framförallt för stenull, att man kan hitta samband mellan mätdata och fibreringsegenskaper.

I projektets arbetsgrupp har representanter från fyra olika företag inom isolerfiberområdet deltagit. Dessa företag har dessutom tillverkning i fyra olika nordiska länder och konkurrerar starkt med varandra. Deltagarna har bidragit till mycket konstruktiva diskussioner och förslag. Den gemensamma nyttan av projektet är betydande då företagen ensamma inte har resurser att genomföra denna typ av projekt. Inför fortsättningen har de nu tillgång till en unik utrustning, via Glafo, som kan ge dem ny kunskap om viskoelastiska egenskaper hos glas- och stenull och deras inverkan på produktionsresultatet. 

Projektet leder till väl fungerande och nyttiga samarbetsstrukturer mellan aktörer i det nordiska samarbetet. Samarbetet mellan konkurrerande nordiska isolermaterialtillverkare har varit gott och konstruktivt genom hela projektet och förutsättningarna är goda för liknande samarbete även i framtida projekt.

Prosjekttid: 01.08.1998 - 31.12.2002

Subscribe to our newsletter

Project participants