Top navigation

Over grænsen efter konkurrenceevne

  • Published 07/03/2003
  • Last updated 12/03/2011
Rapporten ”Over grænsen efter konkurrenceevne” afdækker barrierer i erhvervslovgivningen for fusioner af virksomheder på tværs af Norden. Manglen på harmonisering af lovgivning mellom de nordiske land kan gå ud over konkurrenceevnen, og samtidig indebærer det ekstraomkostninger for nordiske virksomheder.

Frontpage report

Dette er konklusjonene i rapporten som er lavet for Nordisk Industrifond af Oxford Research, København.

Barriererne er ifølge rapporten at

  • Der ikke kan etableres et egentligt nordisk selskab. Der skal være selvstændige juridiske enheder i hvert land

  • Der er forskelle i nationale regler og procedurer over en bred front

  • Personskat, social- og arbejdsmarkedsregler er en hindring for mobilitet, udviklingsopgaver og videndeling på tværs af grænserne

 

Rapporten viser videre eksempler på de ekstra omkostninger virksomhederne har som følge af barriererne for fusion. I et konkret eksempel fra en norsk virksomhed er omkostningen første år beregnet til ca. 3 millioner DKK. Samlet er gevinsten ½ mia. DKK på årsbasis i form af sparede omkostninger ved at fjerne barriererne. Det kan beregnes på basis af oplysninger fra 19 virksomheder, der er anvendt som grundlag for et regnestykke på alle majoritetsovertagelser i perioden 1997 - 2001.

 

Knap 3 ud af 4 af de berørte virksomheder finder, at der er behov for at ændre selskabslovgiv-ningen, medens endnu flere mener, at skattelovgivningen er et problem. Fra januar 1997 til oktober 2001 var der 1008 virksomhedshandler mellem de nordiske lande.

Subscribe to our newsletter

Project participants